Alapszabály

Alapszabály2018-06-13T17:18:19+00:00

[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section” fullwidth=”on” background_color=”#005927″ inner_shadow=”off” parallax=”off”][et_pb_fullwidth_header admin_label=”Fullwidth Header” title=”Magyar Edzők Társaságának alapszabálya” background_layout=”dark” text_orientation=”left”]

 

[/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Alapszabály” background_layout=”light” use_border_color=”off” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial” _builder_version=”3.0.91″]

MET-Alapszabály letöltése  2018.május.10.

 

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

 1. Általános szabályok

1.1. A társaság neve:                                     Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET).

1.2. A társaság működési területe:                Magyarország

1.3. A társaság székhelye:                            1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

1.4. A társaság alapítási éve:                        1993.

1.5. A társaság bélyegzője és jelvénye:                Magyar Edzők Társasága körirat, magyar és angol nyelven, középen a “Diszkobolosz” szobor képével.

1.6. A Társaság jogállása:

 • a társaság a Magyarországon működő, a sportedzés művelésével foglalkozó jogi személyek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, önkormányzati elven alapuló társadalmi szervezet, amely működését az egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. számú törvény alapján valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazói rendelkezésekről szóló CLXXVII. törvény alapján fejti ki.

1.7. A Társaság tagjai:

 • természetes személyek, jogi személyek és sportszakmai szervezetek.

1.8. Társulási lehetőségek:

 • a társaság tagja lehet hazai és nemzetközi szervezeteknek.

1.9. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

 

 1. A Társaság célja és feladata:
 • A Társaság az alábbiakban meghatározott tevékenységét az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény I. fejezet 4.§ (1) és (2) bekezdése alapján látja el.
 • A Társaság a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) pontjában (az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételei megteremtésének elősegítése), e) pontjában (az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját), l) pontjában (részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben), n) pontjában ( támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását), q) pontjában (támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést) meghatározott állami feladatok teljesítésének érdekében a testnevelés, a sportszakember-képzés és továbbképzés, a sporttudomány fejlesztésének és népszerűsítésének ösztönzése, menedzselése céljából fejti ki tevékenységét.     
 • A Társaság szolgáltatásait a társaság tagjain kívül, bármely más harmadik személy is igénybe veheti.
 • A Társaság az alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján, valamint az országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
 • A Társaság célja hogy a diák-, szabadidő-, és versenysportban, a fogyatékkal élők sportjában, továbbá a fittség-edzés területén, a sportoktatásban működő szakemberek számára sportszakmai, tudományos – módszertani, érdekvédelmi fórumot teremtsen, s ezzel elősegítse a sport gyakorlatában végzett munkát.

 

2.2. A Társaság feladatai:

2.2.1.   integrálja, gyakorlati felhasználására alkalmassá teszi és közvetíti a gyakorlati tapasztalatokat és a tudományos kutatási eredményeket;

2.2.2. a tudományos kutatások és a gyakorlati tapasztalatok általánosításával támogatja a sport- és fittség-edzést;

2.2.3. együttműködik a társaság céljainak megvalósítását elősegítő hazai és nemzetközi társadalmi, állami szervezetekkel, alapítványokkal;

2.2.4. képviseli a tagság szakmai érdekeit;

2.2.5. közreműködik a sporttal összefüggő koncepciók formálásában, a szabályozó mechanizmusok

kialakításában;

2.2.6. fórumokat teremt a különböző érdeklődéssel és nézettel rendelkező sportszakemberek gyakorlati, elméleti és módszertani problémáinak megvitatásához;

2.2.7. az EMMI szakmai iránymutatása alapján az országos sportági szakszövetségekkel együttműködve közreműködik a sportedzők érdekképviselete koordinációjában, különösen az edzőképzés és edző továbbképzés  területén. Ösztönzi a kapcsolattartást az edzőképzésben, továbbképzésben érdekelt szakmai szervezetekkel, képző intézményekkel;

2.2.8. ellátja  a Kiemelt Edző Program keretében foglalkoztatott edzők foglalkoztatásával kapcsolatos egyes feladatokat;

2.2.9. ellátja a szövetségi koordinátorok foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat;

2.2.10. együttműködik a sportszakemberek foglalkoztatását szabályozó, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V.18.) Korm. rendelet, valamint a sportszakember képzéssel és továbbképzéssel összefüggő egyéb jogszabályok szakmai felülvizsgálatában, valamint azok végrehajtásának ellenőrzésében;

2.2.11. közreműködik az Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatban a sportszakmai és fejlesztési feladatok meghatározásában;

2.2.13. elősegíti a sportszakemberek elméleti és gyakorlati hasznosításra szánt ismereteinek publikálását;

2.2.14. összekötő kapocs szerepét vállalja a sportszakemberek közössége és társadalmi, önkormányzati és állami szervezetek között;

2.2.15. figyelemmel kíséri a sport hazai és nemzetközi szakirodalmát és a gyakorlatban hasznosítható munkákra felhívja a tagság figyelmét, szükség esetén a lehetőségek függvényében megszervezi ezek magyar nyelvű, lényegre rövidített közreadását;

2.2.16. elősegíti a sportot támogató ösztöndíjak, pályázati lehetőségek megismerését, segíti a pályázatok elkészítését;

2.2.17. feltárja a hazai és nemzetközi tapasztalatcsere lehetőségeit, segítséget nyújt az ilyen eseményeken való részvétel feltételeinek felkutatásában;

2.2.18. Kapcsolatokat alakít ki és tart fent a sportot összefogó nemzeti és nemzetközi szervezetekkel;

2.2.19. Egészségmegőrzési, nevelési, oktatási és ismeretterjesztési feladatokat lát el a sport területén;

2.2.20. Tevékenységével hozzájárul a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztéshez, a testnevelés és sport, valamint a környezetvédelem kapcsolatának erősítéséhez;

2.2.21. Gondozza és adományozza a Mesteredzői Díjat, az Edzői Életmű Díjat és Ormai László díjat

2.2.22. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat;

2.2.23. A Társaság ellátja a jogszabályban megállapított feladatait.

 

 1. A társaság tagjai, jogaik és kötelezettségeik

3.1. A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok.

3.1.2. Rendes tag lehet:

– az a magyar, vagy Magyarországon letelepedett, magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar nagykorú állampolgár, aki a magyar állam által elismert alsó-, közép-, felsőfokú edzői, sportoktatói vagy testnevelő tanári oklevéllel rendelkezik, illetve

– az a jogi személy, sportszakmai szervezet, amely a sportedzés, sportoktatás területén tevékenykedik, elfogadja a Társaság alapszabályát és kötelezi magát annak betartására, felvételét belépési nyilatkozattal kéri, és akit a Társaság a tagok sorába közvetlenül elfogad és bejegyez. A természetes személyek jogaikat személyesen, a jogi személyek, sportszakmai szervezetek képviselőjük útján gyakorolják. A tagfelvételről a Társaság titkársága dönt.

3.1.2.1. A rendes tag jogai:

–  a  Társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, választói és tisztségre választhatói joggal részt vehet, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától;

– részt vehet a Társaság szervezeti, szakmai életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, a társaság egyéb tevékenységében;

–  igénybe veheti a Társaság által biztosított kedvezményeket,

– térítésmentesen megkapja a Társaság által kiadott szakmai folyóiratot;

– viselheti a Társaság jelvényét;

3.1.2.2.  A rendes tag kötelessége:

– a Társaság céljai érdekében, az alapszabály szellemében végzett, tevékenység;

– a tagdíj rendszeres fizetése a belépést követő két hónapon belül, de legkésőbb minden év március 31-ig.

3.1.3. Pártoló tag lehet:

– az olyan magyar, vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki (amely) a Társaság vagy annak bármely területi vagy szakmai szervezete működéséhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy egyéb támogatást nyújt. A pártoló tagságot a Társaság Titkársága hagyja jóvá. A természetes személyek jogaikat személyesen, a jogi személyek meghatalmazással rendelkező képviselőjük útján gyakorolják és teljesítik kötelezettségeiket.

3.1.3.1.  A pártoló tagok jogai és kötelességei:

– a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet;

– a társaság rendezvényein a biztosított kedvezményeket igénybe veheti;

– a pártoló tagok kötelessége a belépéskor vállalt kötelezettség teljesítése.

3.1.4. Tiszteletbeli tagok lehetnek:

– a közgyűlés által választott, a sportszakmai körökben, hazai és/vagy nemzetközi viszonylatban elismert, a sportbeli felkészülés szempontjából kiemelkedő munkásságú személyek.

3.1.4.1.   A tiszteletbeli tagok jogai:

–  Minden olyan jogot élveznek, amelyek a rendes tagokat megilletik, kivéve a szavazati, választói és tisztségre választhatói jogot;

– A tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a Társaság szerveinek döntéshozatalában.

3.2. A tagság megszűnése:

– felmondás, kilépés, elhalálozás, kizárás,

32.1. a rendes tagok kilenc, a pártoló tagok tizenkét hónapon túli tagdíjfizetési elmaradása esetén a tagság felmondással szűnik meg a közgyűlés döntése alapján, 30 napos határidővel;

3.2.2. a tag a tagsági viszonyát írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tag erről szóló döntését a Társaság titkárságának vagy a Társaság azon tagszervezetének jelenti be írásban, amelyikhez tartozik. E szervezetek értesítik erről a Társaság Titkárságát. A tagsági jogviszony a bejelentés beérkezésének napjától megszűnik;

3.2.3. a tagok sorából fegyelmi eljárással ki kell zárni azokat, akik a Társaság alapszabályával ellentétes tevékenységet fejtenek ki, megsértik a Társaság működésére vonatkozó jogszabályokat, vagy valamely közgyűlési határozatát, illetve a Társaság etikai normáihoz (Edzők Etikai Kódexe) méltatlan magatartást tanúsítanak. A kizárással kapcsolatos eljárást bármely tag vagy tagszervezet kezdeményezésére a a Jogi Bizottság, illetve etikai vétség esetén az Etikai Bizottság folytatja le. Az eljárás megindításáról a tagot írásban értesíteni kell, a kizárási ok indoklásával. A kizárási eljárás ellen a tag az értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásban kifogást emelhet.  A Jogi Bizottság, illetve az Etikai Bizottság az eljárás lefolytatása után az elnökségnek tesz javaslatot a kizárásra. A kizárásról a közgyűlés dönt. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizárt tag a kizárás hatálybalépésétől számított egy év múlva ismét kérheti felvételét.

 

 1. A Társaság szervezeti felépítése
 • Szervezeti egységek:
 1. 1.1. A Társaság közgyűlése.
 2. 1.2. A Társaság elnöksége.
 3. 1.3. A Társaság titkársága.
 4. 1.4. A Társaság állandó bizottságai (kollégiumai):

4.1.4.1. Felügyelő Bizottság

4.1.4.2. Etikai Bizottság

4.1.4.3. Jogi Bizottság

4.1.4.4. Kiemelt Edző Program Bizottság

4.1.4.5. Mesteredzői Kollégium

A Társaság elnöksége további bizottságokat is létrehozhat.

4.1.5. Területi és szakmai szervezetek

4.1.1. Közgyűlés:

4.1.1.1. A közgyűlés a Társaság döntéshozó szerve, amely minden, a Társaságot érintő kérdésben döntési jogkörrel rendelkezik, ülése NEM nyilvános;

4.1.1.2. A közgyűlés kizárólagos jogköre:

4.1.1.2.1. az alapszabály megállapítása, módosítása. A Társaság Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

4.1.1.2.2. a Társaság megalakítása, feloszlása, más szervezettel történő egyesülése, szétválása, ha ezeket a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többséggel kimondják;

4.1.1.2.3. az elnökség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának jóváhagyása, az alapján a Társaság munkájának évenkénti értékelése, az elkövetkezendő időszak főbb feladatainak meghatározása,

4.1.1.2.4. a tagdíjbevétel mértékének, valamint a tagdíjbevétel szervezeti egységek közötti szétosztási arányainak megállapítása;

4.1.1.2.5. a Társaság elnökének, alelnökének, tiszteletbeli elnökének, elnökségi tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak, az Etikai Bizottság és a Jogi Bizottság elnökének, tagjainak négy (4) évre történő megválasztása, visszahívása, esetleges díjazásának megállapítása. A négyéves ciklus alatti – egyes tisztségviselői helyek megüresedése miatti – időközi választás esetén a megválasztott tisztségviselő mandátuma a ciklus végéig tart;

4.1.1.2.6. olyan szerződések jóváhagyása, amelyet az Társaság saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozóival köt.

4.1.1.2.7. valamint a törvény által hatáskörébe utalt feladatok végrehajtása

4.1.1.3. A közgyűlés működése:

4.1.1.3.1. a Társaság választott tisztségviselői és szervezetei a közgyűlésnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel;

4.1.1.3.2. a rendes közgyűlést évenként igazolt módon kell összehívni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha azt a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri;

4.1.1.3.3. a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat a titkárság javaslata alapján az elnökség hagyja jóvá. A közgyűlés helyét, idejét a titkárság legalább 30 nappal a közgyűlés időpontja előtt – írásban – közli a tagokkal;

4.1.1.3.4. a közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van, feltéve, hogy a napirendi pontok között nem szerepel olyan határozati javaslat, amely ennél nagyobb arányú jelenlétet követel meg szavazás esetén.

4.1.1.3.5. ha a közgyűlés nem határozatképes, az ugyanazon napirenddel, legkésőbb 30 napon belül összehívott közgyűlés – az eredeti napirendi pontokban – határozatképes a megjelentek számától függetlenül, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták;

4.1.1.3.6. a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, de bármelyik tag javaslatára elrendelheti a titkos szavazást is;

4.1.1.3.7. a közgyűlés tisztségviselőit a közgyűlés a jelenlévő tagok közül nyílt szavazással választja meg;

4.1.1.3.9. a Társaság tisztségviselőit a közgyűlés titkos szavazással választja meg;

4.1.1.3.10. a közgyűlés NEM nyilvános, sőt esetenként zárt ülést is elrendelhet a közgyűlés, amennyiben a személyiségi jogok védelme, ill. az egyéb jogszabályban előírtak lehetővé teszik. Ez vonatkozik az elnökségi ülésekre is.

 

4.1.2. Az elnökség:

4.1.2.1. az elnökség a Társaság ügyvezető szerve. Az elnökségi ülés helyét és idejét, napirendjét az elnökség maga határozza meg. Az elnökség ülését igazolt módon a titkárság hívja össze, a napirendre a meghívóban tesz javaslatot;

4.1.2.2. a 11 tagú elnökséget (elnök, 3 alelnök, 7 elnökségi tag, a továbbiakban: vezető tisztségviselők) a közgyűlés választja meg 4 (négy) évre. Az elnökség saját tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel;

4.1.2.3. a vezető tisztségviselői megbízás megszűnik:

 1. a) a megbízás időtartamának lejártával;
 2. b) visszahívással;
 3. c) lemondással;
 4. d) a vezető tisztségviselő halálával;
 5. e) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,

4.1.2.4. az elnökség működése, feladatai:

4.1.2.4.1. az elnökség dönt a tagdíj és a tagdíjkedvezmények mértékéről és a társaság tisztségviselői utalványozási és kiadmányozási jogáról;

4.1.2.4.2. az éves közgyűlés időpontjáról és napirendjéről, a közgyűlési határozatok előkészítéséről,

4.1.2.4.3. az éves költségvetés megállapításáról, az éves beszámolók megtárgyalásáról;

4.1.2.4.4. más szervezetbe történő belépésről;

4.1.2.4.5. a Társaság szervezeti-működési szabályzatának (SzMSz) elfogadásáról, amely nem lehet ellentétes az alapszabállyal;

4.1.2.4.6. elkészíti a Társaság éves jelentését, mely tartalmazza:

 1. a) a számviteli beszámolót,
 2. b) a költségvetési támogatás felhasználását,
 3. c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást,
 4. d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
 5. e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 6. f) a Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértékét.

Az éves jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet.

4.1.2.4.7. megválasztja az Etikai Bizottság, a Jogi Bizottság, a Kiemelt Edző Program Bizottság elnökét és tagjait és a Mesteredzői Kollégium tagjait;

4.1.2.4.8. a Társaság tiszteletbeli elnökségi tagja kitüntető címet adományozza annak a személynek, aki a Társaság érdekében kimagasló tevékenységet fejt ki; valamint ellátja azokat a feladatokat, melyeket a törvény kizárólagos hatáskörébe utal.

4.1.2.4.9. a tiszteletbeli elnök és az  elnökségi tagok jogai:

 1. az elnökség meghívása alapján meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet a Társaság közgyűlésén és az elnökség ülésein;
 2. javaslatokat és észrevételeket tehet a Társaság működésével kapcsolatban;
 3. az elnökség felkérésére részt vehet a Társaság protokolláris feladatainak ellátásában;
 4. részt vehet a Társaság által szervezett eseményeken, és rendezvényeken.

4.1.2.4.10. az elnökség maga állapítja meg munkatervét és készíti el – szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) – ügyrendjét;

4.1.2.4.11. az elnökség szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik, rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt indítványozza;

4.1.2.4.12.  az elnökség tagjait és a meghívottakat legalább az ülés előtt egy héttel – írásban –   értesíteni kell az ülés helyéről, idejéről és napirendjéről, sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható;

4.1.2.4.13. az elnökség akkor határozatképes, ha legalább 6 tag jelen van;

4.1.2.4.14. az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg; szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a döntést elvetettnek kell tekinteni;

4.1.2.4.15. az elnökséget a titkárság hívja össze és a meghívóban tesz javaslatot a napirendre;

4.1.2.4.16. az ülés nyilvános, de esetenként zárt ülést is elrendelhet az elnökség, amennyiben a személyiségi jogok védelme, ill. az egyéb jogszabályban előírtak lehetővé teszik;

4.1.2.4.6.17. határozatképtelenség esetén az ülést azonos napirenddel legkésőbb egy héten belül össze kell hívni, mikor is a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták;

4.1.2.4.18. az elnökség ülésein a tiszteletbeli elnök és a Felügyelő Bizottság vezetője tanácskozási joggal állandó meghívottként vesz részt;

4.1.2.4.19. az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat;

4.1.2.4.20. ha két közgyűlés között az elnökség létszáma 6 fő alá csökken, új elnökségi tagok megválasztására rendkívüli közgyűlést kell összehívni;

4.1.2.4.21. bármely elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg;

4.1.2.4.22. az elnökség ügyrendjében rendelkezni kell:

 1. a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés, illetve az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, és a döntést támogatók,

illetőleg ellenzők számaránya, és – amennyiben lehetséges – személye megállapítható;

 1. b) a közgyűlés és az elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési és nyilvánosságra hozatali módjáról;
 2. c) a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről;
 3. d) a Társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

4.1.2.5.  Elnök:

– A Társaság legfőbb tisztségviselője az elnök, aki az alelnökökkel és a Társaság tisztségviselőivel együttműködve irányítja a társaság tevékenységét. Az elnök tevékenységét a Társasággal munkaviszonyban is folytathatja.

4.1.2.5.1. Az elnök feladatai:

 1. az elnökségi ülések összehívása, az elnökségi ülések és a közgyűlés levezetése;
 2. a társaság képviselete;
 3. az Alapszabály és az egyéb szabályok és szabályzatok valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 4. a hírközlő szervek tájékoztatása a Társaság tevékenységéről;
 5. aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása;
 6. döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés és az elnökség kizárólagos hatáskörébe;
 7. mindazon feladatok ellátása, amelyeket az Alapszabály, a Közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

4.1.2.5.2. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök, mindkettőjük akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.

4.1.2.5.3.   Az elnök a Társaság kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni.

4.1.2.6.  Összeférhetetlenség:

4.1.2.6.1. vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;

4.1.2.6.2. a vezető tisztségviselő a tisztségével kapcsolatos feladatait személyesen köteles ellátni;

4.1.2.6.3. nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;

4.1.2.6.4. nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e tevékenységtől jogerős bírói határozattal eltiltottak.

4.1.3. A Titkárság:

 • A társaság ügyviteléért a Titkárság felelős. A Titkárságot a Társaság elnöke által kinevezett titkár szervezi meg. A Titkárság tartja a kapcsolatot a Társaság területi és szakmai szervezeteivel. A titkár feladatát munkaviszony keretében látja el, felette a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja.

 

4.1.3.1. A Társaság Titkára:

 • A Társaság ügyvitelét a Társasággal munkaviszonyban álló titkár látja el. A titkárt az elnök legfeljebb mandátumának időtartamára bízza meg.

4.1.3.2. A titkár feladatai és hatásköre:

 1. a) az elnökkel és tisztségviselőkkel együttműködve összehangolja és biztosítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti működését;
 2. b) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
 3. c) előkészíti az elnökség üléseit;
 4. d) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol az SZMSZ által szabályozottak szerint;
 5. e) megbízás alapján képviseli az elnököt és az elnökséget;
 6. f) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Társaság tevékenységéről;
 7. g) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról és a tagság tájékoztatásáról;
 8. h) gondoskodik a Társaság nyilvántartásainak vezetéséről;
 9. i) figyelemmel kíséri a Társasággal kapcsolatos jogszabályokat, biztosítja azok végrehajtását;
 10. j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály, a közgyűlés, az elnök, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

4.1.3.3. A titkár saját tevékenységéről az elnökségnek számol be.

4.1.3.4. A titkár munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján összeállított munkaköri leírás szerint végzi.

 

4.1.4.     A sportigazgató

 • A sportigazgató feladatait a Társasággal munkaviszonyban álló személy látja el. A sportigazgatót az elnök legfeljebb mandátumának időtartamára bízza meg.

4.1.4.1. A sportigazgató feladatai és hatásköre:

 1. a) A sportigazgató irányítja az Alapszabály 2.2.7.; 2.2.8.; 2.2.9.; 2.2.10. és 2.2.11.

pontjaiban  meghatározott feladatok végrehajtását;

 1. b) figyelemmel kíséri a feladataival kapcsolatos jogszabályokat, gondoskodik azok

betartásáról;

 1. c) feladatainak végrehajtásáról, azok eredményeiről tájékoztatja a hírközlő szerveket;
 2. d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály, a közgyűlés, az elnök,

vagy az elnökség a hatáskörébe utal;

4.1.4.2. A sportigazgató saját tevékenységéről az elnökségnek számol be.

4.1.4.3. A sportigazgató munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján összeállított

munkaköri leírás szerint végzi.

 

4.1.5A gazdasági vezető feladatai és hatásköre:

 • a gazdasági vezető irányítja, megszervezi és ellenőrzi a MET pénzügyi, számviteli tevékenységét és elkészíti a működésre vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi szabályzatokat;
 • elkészíti az éves költségvetési javaslatot és az éves beszámolót;
 • vezeti és megszervezi a humánpolitikai és munkaügyi feladatok ellátását;
 • ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály, a közgyűlés, az elnök, vagy az elnökség hatáskörébe utal.

 

4.1.6. A Felügyelő Bizottság:

4.1.6.1. a közgyűlés a Társaság működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy elnökből és két tagból álló, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező Felügyelő Bizottságot választ;

4.1.6.2. a Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő

Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll

fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Társaság tisztségviselője;

4.1.6.3. a Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt

venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság elnökségétől és ügyvezetésétől függetlenek,

tevékenységük során nem utasíthatók;

4.1.6.4. a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre;

4.1.6.5. a felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Társaság elnökéhez intézi;

4.1.6.6. a Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni;

4.1.6.7. a Felügyelő Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja;

4.1.6.8. a Felügyelő Bizottság határozatait a jelen lévők szótöbbségével hozza;

4.1.6.9. a felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

 

4.1.7. Az Etikai Bizottság:

 • Az Etikai Bizottság elnökből és négy tagból áll. Eljár az alapszabállyal összefüggő etikai kérdésekben. Munkájáról évenként beszámol a közgyűlésnek.

 

4.1.8. A Jogi Bizottság:

 • A Jogi Bizottság elnökből és két tagból áll. Eljár az alapszabállyal összefüggő jogi kérdésekben.

   

   4.1.9. A Kiemelt Edző Program Bizottság

–      A Kiemelt Edző program Bizottság elnökből és négy tagból áll. A sportigazgató tagja a

Bizottságnak.

 

4.1.10. A Mesteredzői Kollégium:

 • A Mesteredzői Kollégium 12 tagból áll, elnökét a tagok maguk közül választják. A Mesteredzői Kollégium az ügyrendjét maga állapítja meg. A Mesteredzői Kollégium ellátja a Mesteredzői Díj, Edzői Életmű Díj és az Ormai László Díj adományozásával kapcsolatos feladatokat.

 

Programjukról, munkatervükről, végzett munkájukról, tagnyilvántartásukról, gazdálkodásukról évente kötelesek a Titkárságot tájékoztatni.

 

 1. A Társaság gazdálkodása:

5.1. A Társaság éves költségvetés alapján gazdálkodik. Vállalkozási tevékenységet (különösen konferenciaszervezést, kiadványok megjelentetését, hirdetés- és reklámszervezést, kiállítások rendezését) kizárólag céljainak elérése és feladatainak teljesítése érdekében, azokat nem veszélyeztetve, de azokkal közvetlen összefüggésben végez.

5.2. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.

5.3. A Társaság váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésre nem használhatja fel.

5.4. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

5.5. A cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait az egyéb bevételektől és ráfordításoktól elkülönítetten kell nyilvántartani.

5.5.1. A Társaság bevételei:

 1. a) az államigazgatástól, vagy más adományozótól tevékenységével kapcsolatos célra vagy működésre kapott támogatás, illetve adomány;
 2. b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
 3. c) tagsági díjak és a pártoló tagok szerződésben vállalt hozzájárulásai;
 4. d) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
 5. e) vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

5.5.2. A Társaság költségei:

 1. a) az alapszabályban meghatásozott célok és feladatok megvalósítása és érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 2. b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 3. c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

5.5.3. a Társaság bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Társaság

tagjai a társaság tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem

felelnek.

 

 1. A Társaság törvényességi ellenőrzése:
 • A Társaság működése felett a Fővárosi Főügyészség (1055 Budapest, Markó u. 27.) gyakorol ellenőrzést. Ha a Társaság működésének törvényessége másként nem biztosítható, a Fővárosi Törvényszékhez (1054. Budapest, Markó u. 27.) fordulhat.

 


 1. A Társaság hatósági ellenőrzése:
 • Ha a Társaság olyan tevékenységet folytat, amely jogilag szabályozott, e tevékenység felett az erre jogosult állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

 1. A Társaság megszűnése:
 • A Társaság jogutód nélkülimegszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után megmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott A Társaság céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek, illetve ilyen alapszabályi rendelkezés hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt szervezetnek kell átadni.

 

 1. Egyéb:
 • Minden egyéb – az Alapszabályban nem rögzített – ügyben az Alapszabály 6. pontjában felsorolt törvények előírásai szerint kell eljárni.

 

 1. Az alapszabály hatálybalépése:
 • A fenti, módosított alapszabályt a Társaság 2018. május 10-i közgyűlése fogadta el, és ezen a napon lépett hatályba.

 

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2018. május 10.

 

Molnár Zoltán

elnök

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]